®™ark, Biotech 2000, 1999

®™ark, Biotech 2000, 1999
®™ark, Biotech 2000, 1999.

Still from Power Point Presentation.

Courtesy of ®™ark.